Általános betegtájékoztató

TISZTELT BETEGÜNK!

A kórházi befekvés - még szülés alkalmával is - izgalmat jelent. Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízta.
Számunkra fontos az Ön gyógyulása, s őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának.
Gyógyulását kollégáink kiváló felkészültségükkel, kórházunk korszerű ellátással segíti.
Ahhoz, hogy a kórházban töltött napjai - a lehetőségekhez képest - kellemesen teljenek, intézményünk rendjét ismertetjük Önnel.

Az intézmény fekvőbeteg-ellátó osztályainak általános házirendjét, valamint a kórházban tartózkodás alatti legfontosabb elvárásokat az alábbiakban fogalmazta meg a kórház vezetése.

A házirend az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 11. §-val összhangban készült, amely szabályozza a betegek kapcsolattartási jogát.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház általános házirendje a hatályba lépésétől, visszavonásig érvényes. Ezen általános házirend hatályba lépésével egyidejűleg, a korábbi általános házirend hatályát veszti. ( Kiskunhalas, 2019. március 14. )

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal
elégedetten, s gyógyultan távozik kórházunkból!

Betegjogi_kepviselo.png
 

Betegjogi_képviselő.PDF

 

KISKUNHALASI SEMMELWEIS KÓRHÁZ ÁLTALÁNOS HÁZIRENDJE
(jóváhagyva: 2019.03.26.):

hazirend_20190314.pdf

1. A KÓRHÁZI FELVÉTEL

Kórházunkban azok a betegek kerülnek felvételre, akiknek az ellátása intézetünkben biztosítható. Az azonnali ellátást –sürgősségi– igénylő betegek felvétele a Sürgősségi Betegellátó Osztályon keresztül, az előjegyzett betegek a felvételi irodán keresztül kerülnek felvételre. A felvételhez szükséges: kórházi beutaló, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Betegeink a betegellátó részlegeken, osztályokon tudnak átöltözni.

2. A KÓRHÁZI HÁZIREND

hazirend_20190314.pdf

Az orvosok, ápolók munkájának eredményessége és a betegeink nyugalma, valamint a betegeket megillető betegjogok érvényesülésének érdekében, kérjük, szíveskedjenek a kórházunk házirendjében, valamint az osztályok működési rendjében foglaltakat maradéktalanul betartani!

Kérjük, hogy a rendelőintézet, a kórterem, a fürdő és a WC helyiségek tisztaságára, rendjére fokozottan ügyeljenek!

Kérjük óvják az intézményi eszközök, felszerelések, berendezések állagát, ügyeljenek azok rendeltetésszerű használatára! Kérjük, hogy a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakat elbocsátáskor az osztályos nővérnek szíveskedjenek visszaadni!

Az intézményi eszközökben, felszerelésekben, berendezésekben szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozott károkért, a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.

Az osztályra felvett betegek a kórteremben a higiénés szabályok betartása mellett, saját ruházatot (pizsama, hálóing, köntös, papucs) használhatnak. A higiénés szabályok betartása érdekében, az osztályon kérjük ne használjanak utcai ruhát, cipőt! Azokon a részlegeken, ahol a higiénés szabályok miatt csak kórházi ruházat használható, a részlegen történő elhelyezéskor erre a beteg figyelmét külön felhívják. Kérjük, hogy a megszokott tisztálkodási eszközeit, valamint a legszükségesebb dolgokat -evőeszköz, pohár- továbbá korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszereit szíveskedjen magával hozni.

A kórházban TILOS a dohányzás! A dohányzási szabályok megszegőivel szemben, az illetékes szakhatóság egészségvédelmi bírságot szabhat ki.

A kórház területén szeszesitalt fogyasztani TILOS!

A beteg értékeit, pénzét magánál tarthatja vagy az osztály főnővére segítségével a kórház pénztárában, lezárt borítékban elhelyezik. A pénztár nyitvatartási idején kívül felvett betegek értéktárgyait az osztályon lezárt helyen kell tartani a pénztárba való elhelyezés idejéig. Az értékekről leltárt kell készíteni, erről a betegnek nyugtát kell kiadni. A kórház által őrzött értékekről a pénztárban nyilvántartást kell vezetni. A letétbe helyezett értékeket a beteg vagy képviselője átvételi elismervény aláírásával veheti fel. A kórház csak a pénztárban elhelyezett értékekért vállal felelősséget.

Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük legyen tekintettel környezetére.

Az intézeti TV készülékek az osztályok működési rendje szerint használhatók. A beteg saját televízió készülékét is behozhatja magával, de csak a vizitek és a kezelések kivételével, valamint a betegtársainak belegyezésével működtetheti.

Az egyes osztályok működési rendje eltérhet az általános házirendtől, kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el!

Összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, a súlyos állapotban lévő beteg, vagy kiskorú beteg, vagy szülő nő mellett -kérésre- a látogatási időn kívül is van lehetőség a beteg által megjelölt személy, vagy törvényes képviselő benntartózkodásának biztosítására.

3. A NAPIREND

A részlegek napirendjéről az ápolók adnak tájékoztatást, illetve arról, hogy a részlegeken, osztályokon mikor tartanak orvosi vizitet, mely vizsgálatokat mikor, és hol végeznek. A segítségre szorulóknak az ápolók mindenben rendelkezésre állnak, A fürdésben, mosakodásban a kora reggeli órákban tudnak segíteni.

Ön és betegtársai nyugalma érdekében 22.00 óra után a zajos tevékenységtől tartózkodni szíveskedjék.

A betegek az osztályuk, részlegük területén saját kórtermük, valamint a közös helyiségekben szabadon közlekedhetnek. Az osztály területét az ápolószemélyzetnek bejelentve lehet elhagyni.

4. LÁTOGATÁS RENDJE

A betegek nyugalmának biztosítása, a betegellátás ütemezése érdekében, a hét minden napján 11.00–13.00 óra között, illetve 16.00-19.00 óra között lehetséges a látogatás az intézmény valamennyi részlegén. Ettől az általános látogatási rendtől a súlyos állapotban lévő beteg, vagy kiskorú beteg, vagy szülőnő esetében, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban -kérésre- el lehet térni.

Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják, egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodjon. Ha a kórterembe fekvő betegnél látogatási időben vizsgálatot vagy beavatkozást kívánnak végezni, úgy a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet.

Tizennégy éven aluli gyermeket a kórterembe vinni csak az ápolószemélyzet engedélyével lehet.

A szülészet gyermekágyi részlegén a látogatók fogadása csak a társalgóban lehetséges!

5. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

A kórház büféje és étterme főépület 1. emeletén található A kórház épületében több helyen van italautomata.

A főbejáratnál található az OTP Bank pénz automatája. Érmés nyilvános telefon működik a főépület 1. emeletén. Postaláda található a kórház főbejáratánál az utcafronton. A kórház címére küldött, de a beteg nevére, ápoló részleg feltüntetésével szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik a beteg részére.

A kórház főépületében a főbejárattól balra találják a gyógyszertárat, ahol a vényköteles, vény nélkül kapható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiválhatók, megvehetők.

A főbejáratnál, az információs szolgálatnál rendelhető taxi, itt adnak felvilágosítást a helyi buszjárat menetrendjéről is.

A kórházi ápolást követően a rászorulók a háziorvos segítségével igénybe vehetik a házi betegápolást.

6. ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA

Kórházunk napi háromszori étkezést biztosít az Ön számára. Állapotától és betegségétől függően lehetőség van egyéni igények kielégítésére is, dietetikussal történt egyeztetés után.

A részlegeken a reggelit 7.30 és 8.00 óra között, az ebédet 12.00 és 14.00 óra között szolgálják fel. A kórház hideg vacsorát biztosít, melyet az ápolók 17.30 és 18.00 óra között osztanak ki.

Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre.

A hűtőszekrényben elhelyezett ételük csomagolására írják fel nevüket. Kérjük, hogy a kórteremben romlandó ételt ne tároljanak!

7. FELVILÁGOSÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS

Kórházi tartózkodása alatt mind az orvosokhoz, mind az ápolókhoz bizalommal fordulhat. A betegségére és gyógyítására vonatkozóan csak orvos adhat felvilágosítást, Ön és hozzátartozói csak tőle kaphatnak ilyen természetű tájékoztatást. Ápolók csak az ápolással kapcsolatban tájékoztathatnak.

Az intézmény munkatársai a beteg állapotáról telefonon nem adhatnak információt, tájékoztatást.

8. LELKISZOLGÁLAT

Az istentiszteletek rendjéről és helyéről minden ápolási részleg előterében tájékoztatót talál. Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartást a kezeléseket nem zavaró időben.

9. ELBOCSÁTÁS A KÓRHÁZBÓL

Kezelőorvosa tájékoztatja betegét arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek, így arról időben értesítheti hozzátartozóit. Amennyiben állapota azt szükségessé teszi, betegszállítóval, illetve mentővel szállítják haza.

Amennyiben más egészségügyi intézménybe kerül áthelyezésre, úgy erről hozzátartozóit -ha azt az Ön állapota nem teszi lehetővé- a kezelőorvosa tájékoztatja.

A távozáskor kezelőorvosa átadja a beteg zárójelentését és a kórházi tartózkodásról szóló igazolást.

10. PANASZOK KEZELÉSE

Ha a kórházi ellátással –orvosi vizsgálatok, gyógykezelések, ápolás- vagy betegjogai érvényesülésével kapcsolatosan panasza van, forduljon kezelőorvosához. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, személyesen keresse fel, vagy írásban nyújtsa be panaszát a főigazgatóhoz, illetve orvosigazgatóhoz, ahol megtörténik panaszának kivizsgálása, melynek eredményéről értesítést kap.

Panaszával fordulhat továbbá a kórházban működő betegjogi képviselőhöz is, elérhetősége valamennyi fekvőbeteg osztályon, intézményünk honlapján (www.halasi-korhaz.hu) és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat honlapján (www.ijsz.hu) is megtalálható.

11. DOKUMENTÁCIÓ

A beteg adatait, betegségére vonatkozó feljegyzéseket, leleteket, lázlapot, a tájékoztatás megtörténtét, a beleegyezést rögzítő aláírt lapokat a beteg kórlapjában kell tárolni. A dokumentációba való bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét rögzíteni kell. A dokumentáció elektronikus úton, informatikai rendszerrel történik, biztonságos kezeléséről, archiválásáról a kórház informatikai osztálya gondoskodik. A beteg számára kinyomtatott aláírt és a kórház bélyegzőjével ellátott zárójelentést kell átadni, melynek egy példányát a beteg kórlapjában meg kell őrizni. Amennyiben a beteg kéri -az intézmény térítési díjszabályzatában foglalt térítési díj ellenében- a dokumentációról másolatot készíttethet, ennek költségét a kórház pénztárába előzetesen be kell fizetnie.

12. A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel az Intézet területén kép- vagy hangfelvétel készítését a főigazgató engedélyezi. Az Intézetben kezelt beteg, felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén csatolni kell a betegdokumentációhoz. Intézeti szinten nyilatkozattételre a főigazgató, orvosigazgató illetve a főigazgató által megbízott személy jogosult. A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.


 

Kórházunk

Kiskunhalas, Kiskőrös, Kecel és a környező települések lakosságának kínál egészségmegőrző, betegség-megelőző, diagnosztikai, műtéti és ápolási gyógyító egészségügyi szolgáltatásokat, rendszeres gondozási, eseti ambuláns, egynapos sebészeti és fekvőbeteg ellátás keretében.

Elérhetőség

KISKUNHALAS
Kórház és szakrendelő

 •   6400 Kiskunhalas,
       Dr. Monszpart L. u. 1.
 •   06-77/ 522 000
       06-77/ 522-022 (előjegyzés)
 •   06-77/ 522 011
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu
       elojegyzes(@)halasi-korhaz.hu
 
KISKŐRÖS - Szakrendelő
 •   6200 Kiskőrös,
       Kossuth L. u. 6.
 •   06-78/311-922, 06-78/311-340
       és 06-78/311-484
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu
       elojegyzes_kiskoros(@)
       halasi-korhaz.hu
 
KECEL - Szakrendelő
 •   6237 Kecel, Fő tér 3-4.
 •   06-78/ 420 211
      +36 30/ 526 4751 (előjegyzés)
 •   igazgatas(@)halasi-korhaz.hu

 

Térkép

Projekt